Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN EAGLEWORKS  

Inleiding

Dit document bevat de tekst van de Algemene Voorwaarden zoals die gehanteerd worden door EagleWorks. Deze zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige offertes, aanvragen, opdrachten en overeenkomsten tussen EagleWorks en haar opdrachtgevers. Afwijkende voorwaarden maken alleen deel uit van een overeenkomst tussen EagleWorks en een opdrachtgever, indien die voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door EagleWorks zijn aanvaard. 

Artikel 1: algemeen 

1.1. Werving & selectie is de opdracht waarbij EagleWorks ten behoeve van indiensttreding (of een vergelijkbare vorm van tewerkstelling) voor een opdrachtgever één of meer kandidaten selecteert en deze(n) mondeling of schriftelijk bij opdrachtgever introduceert. Van een succesvolle vervulling van de werving & selectieopdracht is sprake indien een door EagleWorks bij opdrachtgever voorgestelde kandidaat de arbeidsovereenkomst accepteert (of anderszins werkzaam wordt gesteld).

1.2. De wijze waarop de werving & selectieopdracht door EagleWorks wordt uitgevoerd, de functie waarop de opdracht betrekking heeft, de toepasselijkheid van deze  Algemene  Voorwaarden, het  honorarium  en  eventuele  overige  gegevens  en verplichtingen worden in een opdrachtbevestiging aan opdrachtgever bevestigd.

1.3. Het is de opdrachtgever niet toegestaan gegevens van door EagleWorks voorgestelde kandidaten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EagleWorks   aan   derden   bekend   te   maken.   Indien   de   opdrachtgever   geen overeenkomst aangaat  met  de  kandidaat  dient  de  opdrachtgever de  gegevens  te vernietigen. 

Artikel 2: honorarium 

2.1. EagleWorks levert maatwerk, voor iedere opdracht zal het honorarium besproken worden en vast worden gelegd in de opdrachtbevestiging.  In het geval dat EagleWorks werkt op basis van ‘no cure no pay’, is alleen honorarium verschuldigd in geval van succesvolle vervulling, waaronder wordt verstaan ondertekening arbeidscontract van de door EagleWorks aangedragen kandidaat, eventueel op de wijze als bepaald in artikel 2.9, of op basis van een honorarium dat in rekening wordt gebracht bij een (andere) succesvolle vervulling.

2.2. In het geval ‘no cure no pay’ is afgesproken bedraagt bij een succesvolle vervulling het totale honorarium een percentage van het bruto jaarsalaris zoals aangegeven in artikel 2.3.

2.3.  Het honorarium bedraagt een percentage van het bruto jaarsalaris op fulltime basis van de geselecteerde kandidaat bij indiensttreding gebaseerd op een fulltime dienstverband. Onder het bruto jaarsalaris worden eveneens 100% van de maximaal haalbare provisie en bonus, alsmede vakantiegeld en 13e maand begrepen. Dit wordt vermeerderd met BTW.     

2.4. Indien uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat artikel 2.1 niet van toepassing is, geldt het volgende. Het honorarium (niet: no cure no pay) voor het bemiddelen van een kandidaat bestaat uit twee delen: - een vergoeding van éénderde (1/3) van het totale honorarium, welke in rekening wordt gebracht na het aanleveren van de shortlist van kandidaten door EagleWorks   van de door de opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging. - Een eindvergoeding van tweederde (2/3) van het totale honorarium te betalen bij plaatsing.  

Dit geldt alleen als er sprake is van een opdracht waarbij EagleWorks exclusief de werving en selectieprocedure verzorgt voor een (afgesproken) bepaalde periode. Deze periode wordt in  de  offerte vermeld. Indien door opdrachtgever een externe advertentie wordt geplaatst, worden alle reacties direct aan EagleWorks doorgestuurd. Dit geldt eveneens voor sollicitaties van kandidaten die zich rechtstreeks bij opdrachtgever melden.

2.5. Indien  de  opdracht  wordt  aanvaard  zoals  beschreven in  artikel  2.4  brengt  EagleWorks de opdrachtgever in ieder geval de door haar gemaakte kosten in rekening in het geval: - van eenzijdige opzegging van de opdracht door de opdrachtgever; - geen sprake meer zou zijn van een exclusieve opdracht; - de  vacature (anderszins) wordt ingevuld met  een kandidaat die  niet  van  ProLink afkomstig is; - de opdrachtgever op welke (andere) wijze dan ook verhindert dat sprake kan zijn van een succesvolle vervulling. Hiervan is in ieder geval sprake als tussentijds de selectieeisen wezenlijk worden gewijzigd, een en ander tijdens of direct aansluitend op de afgesproken periode van een exclusieve opdracht. Deze kosten worden dan geacht in ieder geval 50% van het totale honorarium te bedragen.

2.6. Het tarief, vermeerderd met BTW, wordt gefactureerd op het moment dat de arbeidsovereenkomst door de opdrachtgever en de kandidaat is getekend of, indien wordt verzuimd de arbeidsovereenkomst tijdig te tekenen, in de eerste week van de aanstelling van de geselecteerde kandidaat.

2.7. De  opdrachtgever, is  behalve het  tarief, aan  EagleWorks verschuldigd alle kosten die EagleWorks ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst heeft gemaakt, voorzover dit uitdrukkelijk en schriftelijk tussen EagleWorks en de opdrachtgever is overeengekomen.

2.8. De opdrachtgever is gehouden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na een daartoe gedaan verzoek door EagleWorks de gegevens te verstrekken, noodzakelijk voor de bepaling van het  honorarium en de startdatum van de door EagleWorks geselecteerde kandidaat. Indien de opdrachtgever niet tijdig, onvoldoende of onjuiste gegevens verstrekt, is EagleWorks gerechtigd de hoogte van het bruto jaarsalaris en de startdatum te schatten en conform die schatting te factureren. 

2.9. Onder een succesvolle vervulling van de werving & selectieopdracht wordt eveneens begrepen het geval dat een door EagleWorks aan de opdrachtgever, voorgestelde kandidaat  binnen  12  maanden  na  die  introductie  in  dienst  treedt  of anderszins en/of, al dan niet via derden, op enigerlei wijze werkzaam is bij de opdrachtgever of bij een daaraan gelieerde onderneming. Tenzij opdrachtgever terzake vooraf een nadrukkelijk voorbehoud heeft gemaakt, is het tarief eveneens verschuldigd indien de door EagleWorks geïntroduceerde kandidaat bij opdrachtgever via een sollicitatie of anderszins in meer of mindere mate bekend mocht blijken te zijn. 

Artikel 3: betalingstermijn 

3.1. De  betalingstermijn van  door EagleWorks verzonden facturen  bedraagt  14 dagen na factuurdatum. Bij gebreke van volledige betaling binnen de gestelde termijn is de opdrachtgever in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. 

Artikel 4: klachten 

4.1. Klachten met betrekking tot de wijze van uitvoering en de kwaliteit van de werkzaamheden van EagleWorks dienen onverwijld en uiterlijk acht dagen nadat de werkzaamheden waarover geklaagd wordt, uitgevoerd zijn of hadden moeten zijn uitgevoerd, gemotiveerd en schriftelijk aan EagleWorks te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan elk recht dat de opdrachtgever daaraan kan ontlenen, vervalt. Behandeling van tijdig en op de juiste wijze ingediende klachten zal in overleg tussen opdrachtgever en EagleWorks plaatsvinden. Klachten schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.  

Artikel 5: inspanningsverbintenis; exoneratie 

5.1. EagleWorks is gehouden zich in te spannen geschikte kandidaten te werven en te selecteren ten behoeve van indiensttreding bij de opdrachtgever. Voor de beslissing om met een door EagleWorks geselecteerde kandidaat een arbeidsovereenkomst aan te gaan, alsmede voor de inhoud van deze arbeidsovereenkomst, is de opdrachtgever verantwoordelijk. De opdrachtgever aanvaardt  dat EagleWorks op  geen  enkele  wijze  aansprakelijk  is  voor tekortkomingen van, en/of schade veroorzaakt door kandidaten die EagleWorks heeft geselecteerd. 

Artikel 6: garantieregeling 

6.1. Uitsluitend indien met opdrachtgever een exclusieve opdracht is overeengekomen conform artikel 2.4 zal EagleWorks eenmalig naar beste vermogen een nieuwe kandidaat trachten te werven en te selecteren voor dezelfde functie waarin, en tegen een vergelijkbaar salaris waarvoor de eerste kandidaat bij de opdrachtgever werkzaam is geweest. Deze garantieregeling is van toepassing wanneer de bemiddelde kandidaat binnen de door de wet gestelde proeftijd niet meer bij de opdrachtgever in dienst is en de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen aan EagleWorks heeft voldaan.

De  procedure conform  de  desbetreffende opdrachtbevestiging zal  hiertoe opnieuw worden opgestart. De kosten voor het opnieuw plaatsen van advertenties zullen uiteraard door opdrachtgever opnieuw moeten worden voldaan.

6.2. De garantieregeling is niet van toepassing indien de kandidaat niet meer in dienst is bij opdrachtgever door oorzaken die te maken kunnen hebben met veranderde functie- inhoud, reorganisaties, fusies en overnames, vertrek direct leidinggevende, surseance of faillissement van opdrachtgever.

6.3. Zodra   een   door EagleWorks  in   het   kader   van   deze   garantieregeling voorgestelde kandidaat bij de opdrachtgever in dienst treedt, of indien de opdrachtgever in de garantieperiode de functie zelf (al dan niet via derden) heeft ingevuld, is EagleWorks van haar verplichtingen uit hoofde van dit artikel gekweten. Deze garantieregeling vervalt in ieder geval na drie maanden vanaf het moment dat opdrachtgever van de garantieregeling heeft gebruik gemaakt.

6.4. Indien de opdrachtgever van de garantieregeling gebruik wenst te maken, dient hij EagleWorks binnen 14 dagen na beëindiging van het dienstverband met de eerste kandidaat daarvan schriftelijk in kennis te stellen, bij gebreke waarvan de opdrachtgever op het bepaalde in dit artikel geen beroep (meer) kan doen. 

Artikel 7: toepasselijk recht bij geschillen 

7.1. De  overeenkomst  alsmede  de  opdracht,  de  aanvraag  en  de  offerte  van  EagleWorks  worden volledig beheerst door Nederlands recht.

7.2. Indien partijen bij verschillen van inzicht over de uitvoering en/of uitleg van de overeenkomst in onderling overleg niet tot overeenstemming kunnen komen, staat het ieder der partijen vrij zich tot de bevoegde burgerlijke rechter te wenden. Geschillen tussen EagleWorks en  opdrachtgever uit hoofde van het  uitvoeren van de opdracht worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Breda, tenzij op grond van dwingend rechtelijke bepalingen een andere rechter wordt aangewezen.